Zásady spracúvania osobných údajov

 

Kto spracúva Vaše osobné údaje ?


Vaše osobné údaje spracúva spoločnosť GLASORA a.s. so sídlom Levická 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika, IČO: 52 520 391, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Nitra registri oddiel: Sa, vložka č.: 10635/N (ďalej len ako ,,prevádzkovateľ“). Pri spracúvaní osobných údajov prevádzkovateľom ste v postavení dotknutej osoby, t. j. osoby o ktorej sú spracúvané osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. Vaše osobné údaje budú spracúvané bezpečne, v súlade s bezpečnostnou politikou prevádzkovateľa.

 

Akými právami disponujete v postavení dotknutej osoby ?

 

 • Právo na prístup – máte právo na poskytnutie kópie osobných údajov, ktoré o Vás máme k dispozícií, ako aj na informácie o tom, ako Vaše osobné údaje používame.
 • Právo na opravu – ak si myslíte že údaje, ktorými disponujeme sú nepresné, neúplné alebo neaktuálne, prosím neváhajte nás požiadať, aby sme tieto informácie upravili, aktualizovali alebo doplnili.
 • Právo na výmaz (na zabudnutie) – máte právo nás požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov.
 • Odvolať súhlas – v prípadoch , kedy Vaše osobné údaje spracúvame na základe Vášho súhlasu, máte právo tento súhlas kedykoľvek odvolať. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov, ktoré sme na jeho základe o Vás spracúvali.
 • Právo na obmedzenie spracúvania – za určitých okolností ste oprávnený nás požiadať, aby sme prestali používať Vaše osobné údaje.
 • Právo na prenosnosť údajov – za určitých okolností máte právo požiadať nás o prenos osobných údajov, ktoré ste nám poskytli, na inú tretiu stranu podľa Vášho výberu
 • Právo namietať – máte právo namietať voči spracúvaniu osobných údajov, ktoré je založené na našich legitímnych oprávnených záujmoch.
 • Právo na to, aby sa na Vás nevzťahovalo automatizované individuálne rozhodovanie vrátane  
 • Právo podať návrh na začatie konania o ochrane osobných údajov – ak sa domnievate, že Vaše osobné údaje spracúvame nespravodlivo alebo nezákonne, môžete podať sťažnosť na dozorný orgán, ktorým je Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky.

V prípade, ak je poskytnutie osobných údajov  zákonnou / zmluvnou požiadavkou, ste ako dotknutá osoba povinná poskytnúť tieto osobné údaje. Neposkytnutie osobných údajov nevyhnutných na uzatvorenie zmluvy môže mať za následok neuzavretie zmluvného vzťahu.

V prípade podania námietky týkajúcej sa spracúvania Vašich osobných údajov, máte právo podať podnet alebo žiadosť písomne na adresu sídla spoločnosti: Levická 3, 949 01 Nitra, Slovenská republika alebo na e-mail:______________.   Prevádzkovateľ nebude používať Vaše osobné údaje na automatizované individuálne rozhodovanie vrátane profilovania.

Prevádzkovateľ neuskutočňuje prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám.

 

Bližšie informácie o spracúvaní osobných údajov

Kontaktný formulár. 2

Cenové ponuky. 3

Marketing. 4

 1. Oslovovanie záujemcov s obchodnými ponukami 4
 2. Oslovovanie klientov s obchodnými ponukami 5

Dotazník spokojnosti 6

Sociálne siete – komunikácia. 7

Uplatňovanie práv dotknutých osôb – ochrana osobných údajov. 8

COOKIES. 9

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktný formulár

Účel spracúvania  zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom kontaktného formulára na webe, vybavovanie žiadostí
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie prostredníctvom webu

Kategória dotknutých osôb
záujemcovia o informácie

Kategória osobných údajov
meno, priezvisko, e-mailová adresa, tel. číslo, predmet služby, údaje uvedené v nahranej prílohe, údaje uvedené v texte žiadosti

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
10 dní od skočenia mesiaca, v ktorom bol dopyt doručený

 

Cenové ponuky

Účel spracúvania  vyhotovovanie cenových ponúk záujemcom
Právny základ predzmluvný vzťah v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb
potenciálni klienti/kontaktné osoby, ak je klient právnická osoba

Kategória osobných údajov
Fyzické osoby: meno, priezvisko, tel. číslo, e-mail, adresa dodania tovaru, predmet cenovej ponukyPrávnické osoby/SZČO: identifikačné údaje (obchodné meno, IČO, DIČ, IČ DPH, adresa dodania), na základe ktorých je možné identifikovať dotknutú osobu, meno, priezvisko, e-mail, tel. číslo kontaktnej osoby, predmet cenovej ponuky

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
30 dní od doručenia cenovej ponuky potenciálnemu klientovi

 

Marketing

 

a.     Oslovovanie záujemcov s obchodnými ponukami

Účel spracúvania  oslovovanie záujemcov s ponukami produktov alebo služieb spoločnosti
Právny základ súhlas dotknutej osoby v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR

Kategória dotknutých osôb
záujemcovia o produkty alebo služby spoločnosti

Kategória osobných údajov
meno, e-mail

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona,

Lehota na výmaz osobných údajov
2 roky od poskytnutia súhlasu
 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

neuskutočňuje sa

 

b.     Oslovovanie klientov s obchodnými ponukami

Účel spracúvania  oslovovanie klientov/zákazníkov s ponukami podobných tovarov alebo služieb  spoločnosti, ktoré si klienti/ zákazníci v spoločnosti zakúpili
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie priameho marketingu/poskytovanie individuálnych ponúk klientom/zákazníkom

Kategória dotknutých osôb
klienti/zákazníci, osoba oprávnená konať v mene klienta, ak je klientom alebo zákazníkom právnická osoba

Kategória osobných údajov
meno, priezvisko, e-mail, údaje v zmysle predchádzajúcich objednávok

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
do ukončenia zmluvného vzťahu
 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

neuskutočňuje sa

 

Dotazník spokojnosti

 

Účel spracúvania  zasielanie dotazníka spokojnosti za účelom získavania spätnej väzby a zlepšovania služieb
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie zlepšovanie poskytovaných služieb.

Kategória dotknutých osôb
klienti, osoby oprávnené konať v mene klientov, kontaktné osoby klientov

Kategória osobných údajov
e-mail, údaje v zmysle vykonanej objednávky

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
po zrealizovaní obchodného prípadu
 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

neuskutočňuje sa

 

Sociálne siete – komunikácia

 

Účel spracúvania  zabezpečovanie komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je zabezpečovanie efektívnej komunikácie.

Kategória dotknutých osôb
záujemcovia o informácie

Kategória osobných údajov
údaje poskytnuté pri vykonávaní komunikácie prostredníctvom sociálnych sietí

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona, prevádzkovateľ sociálnych sietí

Lehota na výmaz osobných údajov
po dobu aktívneho využívania konta na sociálnych sieťach
 

Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

neuskutočňuje sa

 

Uplatňovanie práv dotknutých osôb – ochrana osobných údajov

 

Účel spracúvania  evidencia uplatnených práv dotknutých osôb a porušení ochrany podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Kapitoly III a oznámení podľa čl. 33 a 34 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
Právny základ oprávnený záujem v zmysle čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR. Hlavným oprávneným záujmom je evidencia uplatnených práv a oznámení porušenia ochrany osobných údajov

Kategória dotknutých osôb
dotknuté osoby, ktorých sa podanie na uplatnenie práva týka; dotknuté osoby, ktorých sa porušenie ochrany osobných údajov týka

Kategória osobných údajov
údaje vzťahujúce sa pre uplatnenie práva, údaje, ktoré uvedie oznamovateľ pri oznámení porušenia ochrany

Kategórie príjemcov
poverené osoby v zmluvnom vzťahu s prevádzkovateľom, subjekty, ktorým je prevádzkovateľ povinný poskytnúť osobné údaje zo zákona

Lehota na výmaz osobných údajov
do 6 mesiacov od uplynutia 5 rokov od uplatnenia práva resp. vzniku porušenia ochrany údajov
Prenos osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodným organizáciám

 

neuskutočňuje sa

 

COOKIES

 

Cookies sú malé textové súbory, ktoré môžu byť použité webovými stránkami, aby zefektívnili užívateľovu skúsenosť.

V tejto sekcií je potrebné doplniť informácie o spracúvaní cookies súborov podľa prílohy dokumentácie.